Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Server Crashed - was able to recover!
#4
 ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܐܫܟܚ ܠܢܬܢܝܐܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܕܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܘܫܐ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܢܒܝܐ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܒܪ ܝܘܣܦ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܀

AWESOME..we can now have the wonderful Estrangela script visible! See above and give the translation, if you know the verse? Smile
Reply


Messages In This Thread
RE: Server Crashed - was able to recover! - by Thirdwoe - 05-30-2015, 09:34 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)